new marshall cvb logo sm

(Non-) Emergency Services

(Non-) Emergency Services (5)

emergency
Saturday, 11 July 2009 17:58

SMSU - Health Services

Written by
SMSU Health Services
1501 State St.
Marshall, MN 56258
507-537-7202
Saturday, 11 July 0009 17:57

SMSU- Public Safety

Written by
SMSU Public Safety
1501 State St.
Marshall, MN 56258
507-537-7252
Saturday, 11 July 2009 17:56

Lyon Co. Sheriff Office

Written by
Lyon Co. Sheriff
611 W. Main St.
Marshall, MN 56258
507-537-7666
Saturday, 11 July 2009 17:55

Marshall Fire Department

Written by
Marshall Fire Department
210 E. Saratoga St.
Marshall, MN 56258
507-532-5141
Saturday, 11 July 2009 17:54

Marshall Police Department

Written by
Marshall Police 
611 W. Main St.
Marshall, MN 56258
507-537-7000